Oferta dla przedszkoli i żłobków


Zapraszamy dyrekcję żłobków i przedszkoli do nawiązania współpracy i skorzystania z oferty zajęć logopedycznych, która obejmuje:

Szczegółową diagnozę logopedyczną wszystkich grup wiekowych w zakresie:

  • wymowy;
  • słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy);
  • sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego;
  • rozwoju poszczególnych podsystemów języka;
  • umiejętności komunikacyjnych.


Badania przesiewowe zmierzające do wyodrębnienia dzieci, które z różnych przyczyn powinny zostać objęte opieką logopedyczną (terapia wad bieżących oraz wczesna interwencja).

• Indywidualną terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy.

• Ćwiczenia rozwijające zasób słów oraz umiejętności interakcyjne.

• Diagnozę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu:

  • badanie czynności czytania i pisania (analiza techniki, tempa, zrozumiałości czytania; analiza tekstów pisanych pod kątem poprawności pisowni, poziomu graficznego pisma oraz opanowania poszczególnych poziomów organizacji języka);
  • wskazanie na możliwe przyczyny błędów i nieprawidłowości;
  • planowanie terapii oraz postępowania dydaktycznego wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • oddziaływanie terapeutyczne.


• Zapobieganie wystąpieniu trudności w czytaniu i pisaniu przy wykorzystaniu metod profilaktyczno-terapeutycznych i ćwiczeń o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.• Zajęcia grupowe!• Dla przedszkoli i oddziałów (0-3) zajęcia logorytmiczne z wykorzystaniem piosenki
i akompaniamentu.

Ćwiczenia słuchowe, wokalne i słuchowo-ruchowe stymulujące rozwój mowy i wspierające terapię logopedyczną poszczególnych zaburzeń.
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, motoryczne, kształtowanie dykcji i prozodii mowy: rytmu, tempa, melodii, dynamiki oraz barwy, doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Ćwiczenia poprawiające koncentrację, rozwijające motorykę dużą
i małą oraz orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.
Zajęcia logorytmiczne poza korygowaniem wad wymowy i zaburzeń słuchu sprzyjają ponadto ogólnemu rozwojowi sprawności percepcyjnych i poznawczych, uczą także umiejętności pracy w grupie. To rozwój poprzez zabawę!

• Dla klas 4-6 z zakresu tzw. logopedii artystycznej i emisji głosu (np. jako element zajęć teatralnych).
Doskonalenie starannej i poprawnej wymowy, nauka prawidłowej dykcji, intonacji, akcentu. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, praca nad motoryką narządów mowy, ćwiczenia prawidłowej realizacji głosek. Trening wystąpień publicznych, swobodnych wypowiedzi, czytania i interpretacji tekstów literackich.
Częstotliwość zajęć logopedycznych zależna jest od specyfiki organizacji pracy placówki oraz ilości zainteresowanych.
Proponowana forma współpracy: umowa zlecenie / umowa o dzieło.
Istnieje możliwość rozliczenia finansowego z placówką lub bezpośrednio z rodzicami zainteresowanymi terapią logopedyczną.