Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Wczesne rozpoznanie i ukierunkowanie działań terapeutycznych u osób z:

 • afazją i dyzartrią,
 • porażeniem mózgowym,
 • dyslalią,
 • autyzmem,
 • wadami rozwojowymi,
 • zespołem Downa,
 • rozszczepem podniebienia,
 • dysfagią,
 • zaburzeniem rozwoju psychoruchowego
 • urodzonych przedwcześnie
  • z obniżonym napięciem mięśniowym
  • z zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych
  • ze słabymi odruchami orietacyjnymi
  • zagrożonych autyzmem
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z zaburzeniami mowy
  • z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Zakres diagnozy i terapii dzieci:

 • diagnoza neurologopedyczna wg Standardów Koncepcji NDT-Bobath SLT,
 • badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci,
 • terapia mowy i myślenia,
 • terapia funkcji życiowych ( jedzenie z łyżeczki, połykanie, odgryzanie, przeżuwanie);
 • wczesna diagnoza neurologopedyczna dzieci ryzyka,
 • terapia zaburzeń artykulacyjnych
 • rehabilitacja zaburzeń odbioru i produkcji mowy (w wyniku afazji, dyzartrii, innych zaburzeń

neurologicznych),

 • terapia jąkania,
 • terapia z wykorzystaniem AAC.

Badanie neurologopedyczne niemowląt:

Diagnoza neurologopedyczna, wg neurofizjologicznych strategii diagnozowania NDT Bobath oraz funkcjonalnej diagnostyki rozwoju dziecka dla dzieci do 24 m.ż.

Szczególnie zapraszam mamy z najmłodszymi dziećmi już od 8 m.ż, jeśli urodziły się:

 • przedwcześnie,
 • w wyniku cesarskiego cięcia,
 • z niską wagą urodzeniową,
 • obciążeniami dziedzicznymi,
 • małą liczbą pkt. Apgar po porodzie,
 • niedotlenieniem,
 • cechami wad wrodzonych,
 • innymi powikłaniami okołoporodowymi.
 • rozwojem, który niepokoi rodziców (zwłaszcza w zakresie zabawy, nawiązywania przez dziecko kontaktu z najbliższym otoczeniem, komunikowania się).

Neurologopeda zbada i oceni:

 • słuch fizyczny dziecka
 • budowę twarzoczaszki i aparatu mowy (np. języka, wędzidełka);
 • odruchy ustno-twarzowe (otwierania ust, ssania, przełykania, szukania,i inne);
 • percepcję wzrokową;
 • percepcję słuchową;
 • wrażliwość na bodźce dotykowe
 • sposób komunikowania się i reakcji na otoczenie.

Szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zwłaszcza w 1. roku jego życia, pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i ukierunkowanie działań terapeutycznych.

Usługi:

 1. Diagnoza neurologopedyczna – obejmująca 3 - 4 spotkania: wywiad diagnostyczny z rodzicami, obserwacja dziecka, przekazanie raportu z diagnozy.

  Badanie w zakresie:
 • komunikacji językowej;
 • funkcji poznawczych;
 • pamięci;
 • percepcji;
 • praksji;
 • artykulacji;
 1. Program terapeutyczny – jest programem skonstruowanym na potrzeby indywidualne dziecka. Opracowanie go możliwe jest po diagnozie neurologopedycznej. Przewiduje on ogólny zakres ćwiczeń poszczególnych sfer rozwoju na ok 6 miesięcy oraz pierwszą sekwencję stymulacyjną zaprezentowaną rodzicom w trakcie przekazania programu. Sekwencja obejmuje ćwiczenia ułożone wg ścisłego planu do codziennego wykonywania w domu przez okres 1 miesiąca.
 2. Konsultacja neurologopedyczna – jednorazowe badanie, podczas którego udzielona zostaje porada dotycząca obecnego rozwoju dziecka i wytyczenie najbliższego kierunku działania terapeutycznego.
 3. Terapia neurologopedyczna – obejmuje ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne, komunikacyjne, masaże logopedyczne i inne wspierające i rozwijające mowę dziecka.